Chi phí mua sách cho nhân viên, có là chi phí thuế TNDN?

Chi phí mua sách cho nhân viên, có là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng nghiên cứu Công văn số 2759/TCT-CS ngày 23/6/2017 của Tổng cục Thuế nhé:

Như vậy: Khoản chi mua sách chuyên ngành cho nhân viên tham khảo để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì Khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu Thuế TNDN.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.