Chi phí cải tạo, sửa chữa Văn phòng, có là chi phí thuế TNDN

Doanh nghiệp phát sinh chi phí cải tạo, sửa chữa Văn phòng (Văn phòng đi thuê) được quy định rõ trong Hợp đồng thuê là Bên đi thuê có trách nhiệm cải tạo, sửa chữa trong thời gian thuê => Thì Chi phí cải tạo, sửa chữa lại Văn phòng này được hạch toán vào Chi phí hoặc Phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.
Cơ sở pháp lý --> Công văn số 38267/CT-TTHT ngày 7/6/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế.

– Về chi phí phát sinh trong giai đoạn chuyển chủ đầu tư: trường hợp doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi chủ đầu tư có phát sinh chi phí thuê tư vấn luật làm thủ tục chuyển đổi nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

– Về chi phí tiền điện thoại hàng tháng cho người lao động: trường hợp doanh nghiệp thực hiện khoán chi phí tiền điện thoại cho người lao động hàng tháng theo đúng mức quy định tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định thì hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và xác định là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp, DN chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN vào phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

– Về chi phí mua điện thoại: trường hợp Công ty mua điện thoại di động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu thỏa mãn cả cả 3 tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC và đáp ứng điều kiện tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 thì được trích khấu hao tài sản cố định để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thực hiện theo Điều 14, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên.

– Về chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng (văn phòng đi thuê) được quy định rõ trong hợp đồng thuê là bên thuê có trách nhiệm cải tạo, sửa chữa trong thời gian thuê thì chi phí cải tạo, sửa chữa lại văn phòng này được hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.”

Chi phí cải tạo văn phòng là chi phí hợp lý

Link: https://youtu.be/KEixg35IqfQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.