MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

luật lao động 2012, kế toán vietlink

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
óóó———-

…………., ngày …. tháng … năm ………

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …………./HĐLĐ/………..

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: NGUYỄN VĂN KHÁNH Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ:  GIÁM ĐỐC  

Đại diện cho (1): CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN VIETLINK

Địa chỉ: Số 4, Đường An Dương Vương, P Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Và một bên là Ông/Bà: TRẦN VĂN AN Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày …. tháng …. năm ………. tại ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………….

Số CMTND:………………………………….. cấp ngày …../…./……… tại Công an:……………………………..

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

 • Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ dưới 3 tháng.
 • Từ ngày ….. tháng ….. năm ………. đến ngày …. tháng ….. năm …………….
 • Địa điểm làm việc (4): ……………………………………………………………………………………………
 • Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………………………………………..
 • Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………………………
 • Công việc phải làm (5): [Theo sự điều động của người quản lý]………………………………….

Điều 2: Chế độ làm việc:

 • Thời giờ làm việc (6): [8h/ngày]………………………………………………………………………………
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: [Căn cứ theo công việc thực tế]……………..

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

 1. Quyền lợi:
 • Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8): ……………………………….. đ/tháng (đã bao gồm ….% BHXH, …….%BHYT, …….%BHTN).
 • Hình thức trả lương: ……………………………………………………………………………………………..
 • Phụ cấp gồm (9): …………………………………………………………………………………………………..
 • Được trả lương: vào các ngày ………………………………………………………………………………..
 • Tiền thưởng: [Theo tình hình tài chính của công ty]…………………………………………………..
 • Chế độ nâng lương: [Tùy theo thể hiện công việc của từng người]………………………………
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): [Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày]
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): [Người lao động tự đóng]……………………………….
 • Chế độ đào tạo (11): [Không]…………………………………………………………………………………
 • Những thoả thuận khác (12): ………………………………………………………………………………….
 1. Nghĩa vụ:
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13): ………………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ:
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
 1. Quyền hạn:
 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng

 • Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng
 • Chấm dứt trước thời hạn
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Điều 6. Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng…… năm…… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty TNHH DV Kế toán Vietlink ngày …. tháng …. năm ……………

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

                                                            

                                                                     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.