Tag Archives: nguyễn khánh

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

luật lao động 2012, kế toán vietlink

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———óóó———- …………., ngày …. tháng … năm ……… HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ Số: …………./HĐLĐ/……….. Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: NGUYỄN VĂN KHÁNH Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ:  GIÁM ĐỐC   Đại diện cho (1): CÔNG […]

CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIẢI TRÌNH TRƯỚC CƠ QUAN THUẾ

KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ 1/ Vấn đề tiền lương: Khi làm bảng lương, chúng ta thường hay chia ra 2 phần: LƯƠNG CƠ BẢN và PHỤ CẤP và nghĩ rằng có bảng lương, có hợp đồng lao động là ổn, nhưng nếu không chú ý kỹ, phần này cũng có nguy cơ bị loại ra. […]