Tag Archives: hợp đồng lao động thời vụ

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

luật lao động 2012, kế toán vietlink

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———óóó———- …………., ngày …. tháng … năm ……… HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ Số: …………./HĐLĐ/……….. Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: NGUYỄN VĂN KHÁNH Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ:  GIÁM ĐỐC   Đại diện cho (1): CÔNG […]