Giấy in hóa đơn thường – viết hằn lên các liên bằng giấy than

700.000 

In hóa đơn GTGT loại giấy thường, dùng giấy than đệm cho các liên còn lại, số lượng 3 quấn / lần đặt in