CÁCH TÍNH THUẾ TNCN LAO ĐỘNG < 3 THÁNG (LĐ THỜI VỤ)

phúc yên, vĩnh phúc
 • Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lượt trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
 • VD: Công ty TNHH TM & DV KẾ TOÁN VIETLINK có ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn A thời gian là 2 tháng, mỗi tháng trả thu nhập 4.000.000đ và phụ cấp tiền ăn trưa là 400.000đ (Trường hợp lao động thời vụ thì ăn ca không được miễn giảm thuế TNCN)
 • Cách tính thuế TNCN của ông Nguyễn Văn A như sau:
 • Thuế TNCN Phải nộp = (4.000.000+400.000)x10% = 440.000đ
 • Khi khấu trừ thuế TNCN của ông Nguyễn Văn A. Ông A có quyền yêu cầu Công ty TNHH TM & DV KẾ TOÁN VIETLINK cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.
 • Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.
 • Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
 • Cá nhân làm cam kết 02/CK-TNCN phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

 (Mẫu 02/CK-TNCN)

 

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 • BẢN CAM KẾT
 • (Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)
 • Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………………………….
 • Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………..
2. Mã số thuế:                            
 • Số CMND/hộ chiếu:………………. Ngày cấp:……………… Nơi cấp:……………………………
 • Địa chỉ cư trú:………………………………………………………………………………………………….
 • Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………………………………………..
 • Tôi cam kết rằng, trong năm……….. tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại………. (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……………………………………………….. nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng chữ………………………………………….. ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.
 • Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
 • …., ngày …… tháng …… năm……….
 •                                                                        CÁ NHÂN CAM KẾT
 •                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)
 • Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:
 • VD:
 • – Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.
 • – Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:
Số tiền khai = 108 triệu đồng + 3,6 triệu đồng x 10 tháng = 144 triệu đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.